Základní informace o projektu

Projekt kofinancován z Evropského námořního a rybářského fondu Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Zřízením nového objektu líhně ryb dojde k nahrazení stávající kapacitně i technicky nevyhovující líhně včetně moderního a bezpečného zázemí pro obsluhu, vytvoření dostatečných skladových prostor. Zřízením nové studny bude zajištěn zdroj kvalitní vody pro inkubaci jiker. Pro dopravní obsluhu a provoz líhně budou zřízeny v bezprostředním okolí objektu zpevněné plochy pro pohyb obsluhy a dopravních prostředků. Nezbytná zařízení a vybavení líhně zlepší životní podmínky chovaných ryb a pomohou snížit celkovou spotřebu vody. 

Chod systému rybí líhně bude sledován a zajištěn monitorovacím systémem.

Použitím obnovitelného zdroje – tepelného čerpadla pro vytápění celého objektu líhně, dojde k přispění k trvale udržitelnému rozvoji a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Pořízením nových technologií a nových zařízení pro odchov ryb dojde k lepšímu hospodaření s vodou.